ข่าวประกาศ
   

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน จัดทำข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง
  หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่ ที่เป็นภูเขา หรือพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป หรือที่ตั้งอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นที่ระหว่างหุบเขา ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง หรือ เป็นโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 - 2554 ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โรงเรียนชายแดน
  หมายถึง โรงเรียนที่มีเขตบริการติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ยกเว้น โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

>> เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล

เขตพื้นที่และโรงเรียนที่กรอกข้อมูลเข้าโครงการ
1. 00101707 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 7 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
2. 00101708 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 2 โรง
3. 00101717 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 10 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
4. 00101728 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 6 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
5. 00101732 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 4 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
6. 00101734 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 17 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
7. 00101735 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 23 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
8. 00101736 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 8 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
9. 00101737 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 28 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
10. 00101739 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 10 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
11. 00101740 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 3 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
12. 00101741 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 62 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
13. 22020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 10 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
14. 23010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 24 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
15. 27020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 26 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
16. 31030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 4 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
17. 32030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 50 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
18. 33030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 26 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
19. 33040000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 21 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
20. 34020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 21 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
21. 37010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 6 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
22. 42010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 4 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
23. 42020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 10 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
24. 42030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 47 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
25. 50010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 5 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
26. 50020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 46 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
27. 50030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 97 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
28. 50040000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 11 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
29. 50050000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 56 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
30. 50060000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 74 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
31. 51020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 1 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
32. 52010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 15 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
33. 52020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 19 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
34. 52030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 36 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
35. 53020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 42 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
36. 54010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 7 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
37. 54020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 3 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
38. 55010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 69 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
39. 55020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 87 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
40. 56010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 4 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
41. 56020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 18 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
42. 57010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 13 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
43. 57020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 44 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
44. 57030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 64 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
45. 57040000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 43 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
46. 58010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 83 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
47. 58020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 180 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
48. 62020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 3 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
49. 63010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 11 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
50. 63020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 123 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
51. 65020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 16 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
52. 65030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 19 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
53. 67020000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 37 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
54. 70010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 7 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
55. 71010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 19 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
56. 71030000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 3 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
57. 85010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 1 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]
58. 86010000 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โรงเรียนที่บันทึกเข้าร่วมโครงการ 3 โรง [ ยืนยันข้อมูลแล้ว ]