สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง   เขต 3  เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ทำหน้าที่ส่งเสริม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
สถานศึกษา  ในเขตอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน   ตั้งอยู่เลขที่ 359  ตำบลแจ้ห่ม   อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือ  ตามเส้นทางถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม  
ประมาณ 54 กิโลเมตร  อาคารที่ทำการเป็นอาคารเรียนแบบ 004  สร้าง พ.ศ. 2516   2 ชั้น  12 ห้อง
อาณาเขตติดต่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา  , จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเมือง  , อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงราย , จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง , จังหวัดพะเยา
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3  ประกอบด้วย
โรงเรียนในเขตอำเภอแจ้ห่ม  อำเภอวังเหนือ  และอำเภอเมืองปาน   มีพื้นที่ทั้งหมด 3,248.47 ตารางกิโลเมตร  
สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้ล้อมรอบ   พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 61 ของพื้นที่ทั้งหมด   มีที่ราบลุ่ม
บริเวณที่ราบใกล้แม่น้ำเป็นบางส่วน   มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน  คือ  แม่น้ำวัง   แม่น้ำสอย   แม่น้ำมอญ  
แม่น้ำปาน  และแม่น้ำตุ๋ย   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   มีประชากรจำนวน 120,143  คน  
(ชายจำนวน 59,996 คน   หญิงจำนวน 60,147 คน)
ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด     จำนวน 94 โรงเรียน   (1 สาขา    และ 1 โรงเรียนเอกชน)
  -  เปิดสอนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา                81 โรงเรียน
  -  เปิดสอนชั้นอนุบาล – ชั้น ม.ต้น                    13 โรงเรียน
ด้านการปกครอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครอง ดังนี้
  อำเภอ  3  อำเภอ
  ตำบล    20  ตำบล
  หมู่บ้าน 199 หมู่บ้าน
  จำนวนครัวเรือน 34,246   ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 120,143 คน
  องค์การบริหารส่วนตำบล 17 ตำบล
  เทศบาลตำบล  6    เทศบาล
(ข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย)  
ด้านการศึกษา
สถานศึกษา
   
  สถานศึกษาของรัฐ   94   แห่ง  (1 สาขา)
  สถานศึกษาของเอกชน  1     แห่ง
  สถานศึกษาของสงฆ์    2     แห่ง
  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2     แห่ง
นักเรียน 8,374      คน
  ระดับปฐมวัย 1,698       คน
  ระดับประถมศึกษา   5,827       คน
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 849          คน
(ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554) 
ข้าราชการ  790    คน
  ข้าราชการครู (ตาม จ.18) 732     คน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7         คน
  ศึกษานิเทศก์  11       คน
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)  40       คน  
(ข้อมูล  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
ลูกจ้าง    172    คน
  ลูกจ้างประจำ   86         คน
  ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18         คน  
  พนักงานราชการ 17         คน
  ครูธุรการ  31         คน
  ครูรายเดือน ขั้นวิกฤต  20         คน
(ข้อมูล  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)  
ด้านศาสนา
  ในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม  เมืองปาน  และวังเหนือ   ดังนี้  
  วัด    117   แห่ง
  พระภิกษุ  281   รูป
  สามเณร     319    รูป
 (ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง)